piątek, 3 lipca 2015

Projekt Modern Spearhead - Rosyjskie WDW

Tym razem na tapetę weźmiemy rosyjskie wojska powietrznodesantowe, znajdujące się aktualnie w fazie potężnej rozbudowy (do 2019 roku ich liczebność ma wzrosnąć dwukrotnie, czyli do ok. 72 tys. żołnierzy). Aktualnie liczą 5 dywizji: 2 powietrznodesantowe i 3 desantowo-szturmowe, dodatkowo jeszcze 4 brygady desantowo-szturmowe i  brygada specnazu. 


Standardowo dywizja WDW składa się z 2 (planowane jest przywrócenie struktury trzypułkowej  z uwagi na rozbudowę WDW) pułków powietrzno-desantowych, pułku artylerii, pułku przeciwlotniczego, batalionu inżynieryjnego i batalionu rozpoznawczego. Brygady WDW mają skład podobny do pułków, ale w batalionach desantowo-szturmowych jest też bateria dział, dywizjon artylerii dysponuje haubicami D-30, a zamiast kompanii rozpoznawczej jest batalion (z kompaniami rozpoznania, walki radioelektronicznej i bezpilotowców).

Pułk powietrzno-szturmowy składa się z:
 • HQ
 • batalionu powietrznodesantowego  - HQ (BMD-1KSz), 3 kompanie po 3 plutony na BMD-1/2/3/4M, pluton plot. na BTR-ZD (z 9K38 Igła (SA-18 Grouse)), pluton granatników (BTR-D z AGS-17), pluton rozpoznawczy (BMD)
 • 2 batalionów powietrzno-szturmowych (skład j.w)
 • kompanii rozpoznania (2 plutony  po 1 BMD i 2 BRDM-2)
 • dywizjon dział samobieżnych (3 baterie 2S9 Nona),
 • dywizjon haubic (2 baterie holowanych D-30 kalibru 122 mm),
 • pluton przeciwpancerny (BTR-RD z 9K111 Fagot (AT-4 Spigot) lub 9K113 Konkurs (AT-5 Spandrel)),
 • pluton przeciwlotniczy (BTR-ZD z 9K38 Igła (SA-18 Grouse)),
2S9 Nona
BMD-1BMD-2
BTR-DPułk powietrzno-desantowy dysponuje 3 batalionami powietrznodesantowymi.

Pułk artylerii składa się z:
 • dywizjon dział samobieżnych (3 baterie 2S9 Nona),
 • dywizjon haubic (2 baterie holowanych D-30 kalibru 122 mm),
 • batalion przeciwpancerny - kompania z ppk (3 plutony z BTR-RD z 9K111 Fagot (AT-4 Spigot) lub 9K113 Konkurs (AT-5 Spandrel), kompania lekkich czołgów (3 plutony 2S25 Sprut-SD) [nie we wszystkich dywizjach są Spruty]
 • pluton przeciwlotniczy (BTR-ZD z 9 Igła),
Pułk przeciwlotniczy składa się z:
 • dywizjon rakietowy (2 baterie 9K35 Strieła-10 (SA-13 Gopher))
 • dywizjon artyleryjsko-rakietowy (bateria ZU-23-2 i bateria 9K38 Igła (SA-18 Grouse))
Batalion rozpoznawczy składa się z kompanii rozpoznawczej (3 plutony BMD/BRDM-2), kompanii WRE i kompanii UAVów. Nie udało mi się znaleźć aktualnej struktury batalionu inżynieryjnego, więc posiłkuję się sowieckimi standardami: kompania techniczna (2 plutony z BAT-M) i kompania saperska (2 plutony na ciężarówkach).

Brygada WDW składa się z:
 • HQ
 • 3 batalionów powietrznodesantowych  - HQ (BMD-1KSz), 3 kompanie po 3 plutony na BMD-1/2/3/4M, pluton plot. na BTR-ZD (z 9K38 Igła (SA-18 Grouse)), pluton granatników (BTR-D z AGS-17), pluton rozpoznawczy (BMD)
 • baterii dział samobieżnych (2S9 Nona)
 • baterii ppanc (BTR-RD z 9K111 Fagot (AT-4 Spigot) lub 9K113 Konkurs (AT-5 Spandrel))
 • baterii plot (BTR-ZD z ZU-23-2 i 9K38 Igła (SA-18 Grouse))
 • batalionu rozpoznawczego - kompania rozpoznawcza (3 plutony BMD/BRDM-2), kompania WRE i kompania UAVów.
 • dywizjon haubic (2 baterie holowanych D-30 kalibru 122 mm),
Aktualnie jakieś 80% batalionów piechoty jeździ na wozach BMD-1/2. BMD-3 powstała w niewielkiej ilości 96 sztuk. A BMD-4M wchodzi dopiero do służby, choć w planach do 2020 mają zastąpić starsze pojazdy. Transportery BTR-D mają być zastępowane nowymi BTR-MD Rakuszka. Moździerze 2S9 Nona modernizowane są do wersji 2S9-1M dostosowanej do wymogów sieciocentrycznego pola walki (m.in przez instalację odbiornika GLONASS). W służbie znajduje się także pewna ilość 24-36 lekkich czołgów 2S25 Sprut-SD.  Sprut, także doczekał się już następcy Spruta-SDM, budowanego w oparciu o komponenty BMD-4M z nową armatą i elektroniką z T-90.

________________________________________________________________

This time we take on the Russian airborne troops (VDV), currently in the phase of massive expansion (their number is expected to double by 2019, that their number will be approx 72 thousand soldiers). Currently there are 5 divisions: 2 Airborne and Air Assault, 4 Air Assault Brigades and a brigade of special forces (spetsnaz).

Normally, a VDV division consists of 2 (the expansion means that their number will increase to 3) airborne regiments, an artillery regiment, an AA regiment, an engineering battalion and a reconnaissance battalion. A VDV brigade has a similar composition to the regiments, but in air-assault battalions there is also a battery of SPG's, the artillery has D-30 howitzers, and instead of a recce company there is a recce battalion (with a reconnaissance company, EW company and an UAV company).

An air-assault regiment consists of:

 • HQ
 • Airborne battalion - HQ (BMD-1KSz), 3 companies (3 platoons ea) on BMD-1/2/3/4Ms, AA platoon with BTR-ZD (with SA-18 Grouse), AGL platoon (BTR-D AGS-17), recce platoon (BMD)
 • 2 air-assault battalions (same structure)
 • SPG squadron (3 batteries with 2S9 Nona)
 • anti-tank platoon (BTR-RD with AT-4 Spigot or AT-5 Spandrel)
 • AA platoon (BTR-ZD with ZU-23-2 and SA-18 Grouse)
 • recce company (2 platoons with 1 BMD and 2 BRDM-2s)
 • howitzers squadron (2 batteries towed D-30 caliber 122 mm howitzers)
An airborne regiment has three airborne battalions.


An artillery regiment consists of:

 • SPG squadron (3 batteries with 2S9 Nona)
 • howitzers squadron (2 batteries towed D-30 caliber 122 mm howitzers)
 • anti-tank battalion (ATGM company with 3 platoons on BTR-RD with AT-4 Spigot or AT-5 Spandrel, and a light tank company with 3 platoons on Sprut-SD's) [Sprut's do not serve in all Divisions]
 • antiaircraft platoon (BTR-ZD with SA-18 Grouse)
An AA regiment consists of:
 • AA missile squadron (2 batteries with SA-13 Gophers)
 • mixed missile-artillery squadron (a ZU-23-2 battery and a SA-18 Grouse battery)
A reconnaissance battalion consists of a recce company (3 platoons BMD / BRDM-2), EW company and a UAV company . I couldn't find the current structure of the engineering battalion, so I'll use the old Soviet standards for VDV: a technical company (2 platoons of BAT-M) and an engineering company (2 platoons on trucks).

A VDV brigade consists of:
 • HQ
 • 3 airborne battalions - HQ (BMD-1KSz), 3 companies (3 platoons ea.) on BMD-1/2/3/4Ms, AA platoon with BTR-ZD (with SA-18 Grouse), AGL platoon (BTR-D AGS-17), recce platoon (BMD)
 • SPG battery (2S9 Nona)
 • anti-tank battery (BTR-RD with AT-4 Spigot or AT-5 Spandrel)
 • AA battery (BTR-ZD with ZU-23-2 and SA-18 Grouse)
 • reconnaissance battalion - recce company (3 platoons BMD/BRDM-2), EW company and an UAV company.
 • howitzers squadron (2 batteries towed D-30 caliber 122 mm howitzers)
Currently, about 80% battalions of infantry rides in BMD-1 or 2's. The BMD-3 was produced in a small amount of 96 units. The  BMD-4M comes currently into service, but there are plans to replace all older vehicles with it till 2020. The BTR-D APC's are to be replaced by the new BTR-MD Rakushka APC's. The 2S9 Nona mortars are being upgraded to the 2S9-1M version, which adapts them to the requirements of network-centric battlefield (ia. by the installation of GLONASS receiver).  There is also a certain amount (24-36) of light 2S25 Sprut-SD tanks  in the line. The Sprut, also has a successor, the Sprut-SDM, built using components of BMD-4M, with a new gun and electronics used in T-90's.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...