wtorek, 30 czerwca 2020

BattleTech Battlemat - recenzja/Battletech Battlemat - review

Przy okazji tworzenia nowego zestawu map do BattleTecha, którego kiedyś opisałem, CGL poszło o krok dalej. Stworzyło pierwsze maty do grania w BattleTecha. Z początku miały być jedynie dostępne w ich sklepie internetowym, jednakże zainteresowanie nimi okazało się na tyle wysokie, że wprowadzono je do normalnej sprzedaży. Ponieważ w końcu dotarły do Polski, oczywiście zakupiłem pierwszą z nich i chcę ją Wam przedstawić.

After creating the new BattleTech map set I once described, CGL went a step further. They created the first gaming mats to play BattleTech. At first, they were only to be available in their online store, but the interest in them turned out to be so high that they were introduced into normal sales. Because they finally arrived in Poland, of course I bought the first one and I'd like to show it to you.


poniedziałek, 8 czerwca 2020

Subiektywny przegląd zimnowojennych bitewniaków - Modern Spearhead/ Modern Spearhead - rules review

Zagranie w coś w stylu Modern/Cold War Gone Hot chodziło już za mną od dawna. Najpierw na podstawie książki Jakuba Pawełka pt. "Wschodni Grom" miało to być starcie nowoczesnych wojsk Rosji i Chin. Później zainteresowałem się tematyką tzw. Frontu Polskiego, czyli planami "wyzwalania" Danii przez siły Wojska Polskiego w czasie Zimnej Wojny. Sporo czasu poświęciłem niegdyś na wyszukanie informacji dotyczących oddziałów, potencjalne mających wziąć udział w tej operacji oraz ich orbatów (projekt Dania). Kolejnym krokiem było przyjrzenie się kilku systemom, w których mógłbym rozegrać te starcia. Nie interesowały mnie jednak parkingi czołgów i gry na punkty jak w Team Yankee Battlefrontu, czy skirmishe w stylu Force on Force, tylko coś... większego i opartego na realnej organizacji. Na zasadzie batalionów pancernych prowadzących przełamanie pod ogniem artylerii i wsparciem z powietrza. Stąd decyzja o zabawie w skali 3mm/1:600 i wybraniu modeli firmy z mojego rodzinnego miasta, czyli Oddziału Ósmego. Jeśli zaś chodzi o zasady, zapraszam do zapoznania się z recenzją pierwszego z wybranych przeze mnie systemów, czyli Modern Spearhead.

To play something Modern / Cold War Gone Hot was a goal for me for a long time. First, based on the this book I wanted to do a war between modern Russian and Chinese troops. Later I became interested in the so-called Polish Front, or plans for "liberating" Denmark by the Polish forces during the Cold War. I spent a lot of time searching for information about units that could potentially participate in this operation and their orbats (the Denmark project). The next step was to look at several systems in which I could play these out. However, I wasn't interested in tank parking lots and points games like in Battlefront's Team Yankee , or Force on Force style skirmishes, just something ... bigger and based on real organization. Like tank battalions conducting breakthroughs under artillery fire and air support. Hence the decision to play using 3mm / 1: 600 scale models created by my hometown modelling company, i.e. Oddział Ósmy. As for the rules, I invite you to the review of the first of the systems, Modern Spearhead.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...