poniedziałek, 28 grudnia 2020

Clan Invasion kickstarter - Battle for Tukkayid Map Pack

W kolejnej odsłonie prezentacji kickstarterowego dobra z Clan Invasion, oto nowy zestaw map do BattleTecha przedstawiający pola bitew tytanicznego starcia ComStaru i Klanów na Tukkayid w 3052 roku, które miało rozstrzygnąć losy całej Inwazji. 

In the next installment of the Clan Invasion kickstarter goodies review, I give you the new set of maps for BattleTech presenting the battlefields of the titanic clash between ComStar and the Clans on Tukkayid in 3052, which was to decide the fate of the entire Invasion.Map Pack to klasyczne papierowe mapy które dostajemy w zafoliowanym opakowaniu. Znajdują się w nim 4 dwustronne mapy, kawałek utwardzającej tektury, drugą tekturkę z żetonami ognia i dymu oraz jedną stronicę z dodatkowymi zasadami i opisem nowych elementów terenu lub specjalnych zasad dotyczących danej mapy. I od razu miłe zaskoczenie - każda mapa to dwie zwykłe mapy do BattleTecha złączone dłuższym bokiem. Powoduje to co prawda drobne problemy z łączeniem ze standardowymi mapami, ale nie jest to jakiś poważny zgrzyt.

You will get classic paper maps that in a foil package in the Map Pack. There are 4 double-sided maps, a piece of hardening cardboard, a second cardboard with fire and smoke tokens, and one page with additional rules and descriptions of new terrain features or special rules for the map. And immediately a pleasant surprise - each map is two regular BattleTech maps joined together by the longer side. It does cause minor problems with connecting to standard maps, but it's not a serious glitch.

Przyjrzyjmy się zatem po kolei mapom.

So let's look at the maps one by one.

Pierwsza mapa - Deployment Zone przedstawia płaskowyż będący miejscem lądowania Klanowych desantowców. Niektóre Klany, np. Diamentowe Rekiny musiały bronić swoich stref wyjścia przed atakami ComStaru. Motywem przewodnim mapy są wypalone ogniem silników DropShipów kręgi. Mamy też nową klasyfikację terenu: Burned - traktowana jako Rough.

The first map - Deployment Zone shows a plateau where the Clan DropShips land. Some Clans, such as Diamond Sharks, had to defend their landing zones against ComStar attacks. The leitmotif of the map are circles burnt out by fire from DropShip engines. We also have a new terrain classification: Burned - treated as Rough.

Mapa Kozice Valley będąca miejscem walk Klanu Diamentowego Rekina i jego ostatecznej porażki. Mapa jest dość klasyczna - rzeka, wzgórza, lasy.

A map of Kozice Valley where Clan Diamond Shark fought and was finally defeated. The map is quite classic - a river, some hills and forests.

Devil's Bath to kanion pełen gorących błotnistych źródeł, siarkowych gejzerów i granitowych skał. Kanion też stał na drodze Klanu Stalowej Żmii do ich wyznaczonych celów. I stał się także grobem dla wielu Mechawojowników Klanu i ComStaru. Utrzymana w żółtoczerwonym kolorze mapa zawiera także nowy rodzaj terenu - Hot Mud, czyli Gorące Błocko. W błocku można utknąć, błocko powoduje uszkodzenia i zwiększa temperaturę jednostek liczących ciepło. Ponadto w gorącym błocku nie ma limitu zwiększenia temperatury przez zewnętrzne źródła do 15 jednostek. Można się faktycznie ugotować.

Devil's Bath is a canyon full of hot mud springs, sulfur geysers and granite rocks. The canyon also stood in the way of the Clan Steel Viper path to their designated goals. And it also became a grave for many Clan and ComStar Mechwarriors. The yellow-reddish map also includes a new type of terrain - Hot Mud. You can get stuck in the mud, the mud causes damage and increases the temperature of the heat counting units. In addition, there is no limit to the temperature increase by external sources to 15 units in Hot Mud. You can actually cook your Mechwarriors alive.

Holth Forest - Aby powstrzymać atak Klanu Widmowego Niedźwiedzia Comstar podpalił znaczne połacie Lasu Holth. Mapa to właśnie pokazuje - jej prawa połowa to wypalone pogorzelisko a ogień idzie dalej. Przydadzą się tutaj te dodatkowe żetony ognia i dymu.

Holth Forest - In order to stop the Clan Ghost Bear attack, the Comstar set fire to large swaths of Holth Forest. This is what the map shows - its right half is a burnt out forest, and the fire spreads. These additional fire and smoke tokens will come in handy here.

Lake Losije - to miejsce walk Klanu Kotów Nova. Można rozegrać na niej niespodziewany atak Klanu spod powierzchni jeziora. A tak to mapa dość klasyczna.

Lake Losije - a place where Clan Nova Cat fought. You can play a surprise Clan attack from under the lake's surface. Apart from this, this map is quite standard.

Pozoristu Mountains - przez góry Pozoristu atak prowadził Klan Wilka. Specjalną zasadą dla tej mapy jest to że jednostki poruszające się po drodze nie muszą płacić dodatkowych MP za zmianę wysokości. Można również opcjonalnie zastosować zasady śniegu z Tactical Operations.

Pozoristu Mountains - Clan Wolf was attacking through the Pozoristu Mountains. A special rule for this map is that units moving along the road do not have to pay extra MP for the level change. You can also optionally apply snow rules from Tactical Operations.

Racice River Delta - rozlewisko rzeki Racice, czyli miejsce ciężkich walk Klanu Szarego Jaguara to pełne trzęsawisk i błota miejsce. Dużo miejsc, gdzie Wasze Mechy utkną.

Racice River Delta - Racice river basin, the site of heavy combat between the Clan Smoke Jaguar, is a place full of swamps and mud. Lots of places where your Mechs can get stuck.

Robyn's Crossing - Szeroka i rwąca rzeka Prezno stanowiła nie lada barierę dla sił Klanu Jadeitowego Sokoła. Próba przejścia przez rzekę kosztuje dużo dodatkowych PR i ma gorsze mody na rzuty na Pilotaż niż utrata żyroskopu. Na mapie uwzględniono również sposób w jaki Sokoły pokonali rzekę czyli celowe zatopienie kilku Mechów w celu stworzenia "wyspy" dla skaczących Mechów. Ponadto mapa zawiera nowe elementy terenu, czyli ulepszone umocnione pozycje (Improved Fieldworks) dające bonusy piechocie i pojazdom, urwiska (Steep Cliffs) na których niezdanie testu Pilotażu powoduje przymusowy hops do rzeki i teren niestabilny (Unstable), gdzie trzeba testowac Pilotaż z dużym modyfikatorem aby nie zaliczyć upadku.

Robyn's Crossing - The wide and wild Prezno river was a real problem to the forces of the Clan Jade Falcon. Attempting to cross the river costs a lot of additional MP and has worse mods for Piloting rolls than losing a gyro. The map also shows how the Falcons crossed the river, i.e. the deliberate sinking of several Mechs in order to create an "island" for jumping Mechs. In addition, the map includes new terrain elements, i.e. Improved Fieldworks that give bonuses to infantry and vehicles, Steep Cliffs where failing the PSR causes a forced hop into the river and Unstable terrain, where you have to roll a PSR with a large modifier not to fall.

I jeszcze dodatkowe żetony dymu i ognia i kartka z dodatkowymi zasadami.

And some extra smoke and fire tokens and a card with extra rules.

Podsumowując nowy zestaw map to kawał świetnej roboty. Mapy będą się nadawać nie tylko do rozgrywania starć na Tukkayid (no może poza specyficznym lasem Holth i rzeką Prezno) i spokojnie można je wykorzystać do innych scenariuszy. Fajne jest to że każda mapa składa się z dwóch standardowych map tak jak maty do gry. Jeśli macie możliwość polecam zakup. Powinny być w Bolterze.

To sum up, this new set of maps is great stuff. The maps will be suitable not only for playing the Tukkayid campaigns (maybe apart from the specific Holth forest and the Prezno River), and they can be easily used for other scenarios. The cool thing is that each map consists of two standard maps just like a game mat. If you have the option, I recommend getting them. 

Co o nich sądzicie? Dajcie znać w komentarzu.

What do you think about them? Let me know in the comment.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...