czwartek, 4 maja 2017

Dania 1986/Denmark 1986

Tym postem chciałbym rozpocząć prace nad projektem typu Cold War Gone Hot, czyli konwencjonalnych starć między wojskami Układu Warszawskiego i NATO. Aby skupić się na jakimś konkretnym miejscu i odcinku czasu wybrałem hipotetyczną inwazję na Danię (mój ojciec służył w 6. DPD) i rok 1986 (bo LWP dostała już wtedy Meridy i T-72).


Do projektu zamierzam użyć doskonałych modeli Oddziału Ósmego w skali 3mm. Jeśli chodzi o systemy w których mógłbym to rozegrać to mam do wyboru Cold War Commandera, Modern Spearhead lub ostatnio zdobyty Fistful of TOWs. Starcia powietrzne, jeśli będą, rozegrałbym w systemie AirWar C21 lub Check Your 6! Jet Age. Starć morskich na razie nie rozważam.
Na początku chciałbym opisać potencjalne siły obu stron. W kolejnych postach zajmę się bardziej szczegółowymi orbatami jednostek wojskowych z ewentualnym podliczeniem kosztów zakupu figurek z O8.
Ostatnio z projektami bywa u mnie różnie. Przede wszystkim zabija je brak czasu. Zobaczymy jak daleko uda się mi zajść. Najwyżej zebrane przeze mnie dane posłużą komuś dalej. Oczywiście zapraszam do komentowania i uzupełniania przedstawianych przeze mnie informacji.
Przeprowadzenie ataku na Danię miało być wykonane w ramach tzw. Frontu Polskiego - wkładu LWP w wysiłek wojenny Układu Warszawskiego. W ramach Frontu miały działać dwie polskie armie: 1 Armia (8. i 12. DZmech, 16. i 20. DPanc) miała za zadanie zajęcie Szlezwiku-Holsztyna i podejście pod granicę niemiecko-duńską, a następnie zdobycie całego Półwyspu Jutlandzkiego i wyspy Fionia. 2 Armia (2. i 4. DZmech, 5., 10. i 11. DPanc) miała uderzać w stronę granicy niemiecko-holenderskiej, a w dalszej kolejności zdobyć Holandię i Belgię. Rezerwę stanowiła 4. Armia (1., 3. i 9. DZmech). Szóstego dnia operacji miała nastąpić operacja desantowa w którym brać udział miała 6. Dywizja Powietrzno-Desantowa, wraz z 7. Dywizją Desantową i 15. DZmech. Jej celem było zdobycie duńskich wysp w tym Zelandii i stolicy Danii, Kopenhagi.
Front miały wspierać z powietrza 2. i 3. Dywizja Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego oraz 4. Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego. Można też założyć udział lotnictwa Floty Bałtyckiej oraz części lotnictwa NRD.
Jednakże w latach 80tych zaufanie do LWP znacznie spadło (jeżeli kiedykolwiek jakieś było) z uwagi na Solidarność i stan wojenny. W sowieckich planach zaczęto uwzględniać znaczniejszy udział wojsk sowieckich i NRD. Według niedawno odtajnionych raportów CIA w latach 70tych LWP miała wspierać tylko sowiecka 3. Gwardyjska DZmech, 336. Pułk Piechoty Morskiej i wschodnioniemiecka 8. DZmech. Ale już w drugiej połowie lat 80tych zakładano udział 336. Brygady Piechoty Morskiej, 7. Gwardyjskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej, 6. i 94. Gwardyjskich DZmech i 8. DZmech z NRD.
 Zatem bierzemy pod uwagę następujące oddziały Układu Warszawskiego:
 • 8. Dywizja Zmechanizowana LWP (z czołgami T-55AM "Merida")
 • 12. Dywizja Zmechanizowana LWP
 • 16. Dywizja Pancerna LWP (z czołgami T-55AM "Merida")
 • 20. Dywizja Pancerna LWP (czołgi T-72 w 28. pcz)
 • 6. Dywizja Powietrzno-Desantowa LWP
 • 7. Dywizja Desantowa LWP
 • 15. Dywizja Zmechanizowana LWP
 • 336. Brygada Piechoty Morskiej AR
 • 7. Gwardyjska Dywizja Powietrzno-Desantowa AR
 • 6. Gwardyjska Dywizja Zmechanizowana AR
 • 94. Gwardyjska Dywizja Zmechanizowana AR
 • 8. Dywizja Zmechanizowana NAL
Jeśli chodzi o wojska NATO to interesują nas oddziały BALTAP (Allied Forces Baltic Approaches), a konkretnie z dowództw LANDJUT (wojska niemieckie i duńskie w Szlezwiku-Holsztynie i Jutlandii) i LANDZEALAND (wojska duńskie w Zelandii):
 • 6. Dywizja Grenadierow Pancernych (Niemcy)
 • Dywizja Jutland (Dania)
 • 1. Brygada Piechoty (Wielka Brytania) - uzupełnienia
 • 9. Dywizja Piechoty (USA) - uzupełnienia
 • 1. i 2. Brygada Zelandzka (Dania)
 • rozne jednostki Obrony Terytorialnej
Wsparcie powietrzne zapewniają samoloty z AIRBALTAP oraz części 2 ATAF.
W następnej odsłonie popatrzymy na bardziej szczegółowe orbaty oddziałów.
__________________________________________________________________


With this post, I would like to start work on a Cold War Gone Hot project, a conventional clash between the Warsaw Pact and NATO armies. In order to focus on a particular place and time, I chose a hypothetical invasion of Denmark (my father served in the 6th Airborne) and 1986 (because the PPA already received T-55AM "Merida" and T-72 tanks).
For the project I plan to use the excellent miniatures from Oddzial Osmy in 3mm scale. As for systems which I could play, I can choose between Cold War Commander, Modern Spearhead, or recently acquired Fistful of TOWs. Air battles, if they will happen, I can play using AirWar C21 or Check Your 6! Jet Age. I am not considering maritime clashes for the time being. 
At first I would like to describe the potential forces of both sides. In subsequent posts I will look at more detailed orbats of military units with the possible costs of purchasing O8 minis. 
I have some trouble with projects. First of all, they are killed by the lack of time. We will see how far I will go. Al least the data I'll collect will be used by someone else. Of course, I invite you to comment on and supplement my knowledge.
The attack on Denmark was to be carried out by the so-called Polish Front - Polish People's Army contribution to the Warsaw Pact's war effort. In the Front, two Polish armies were to operate: 1st Army (8th and 12th MDs, 16th and 20th TDs) was tasked with seizing Schleswig-Holstein and approaching the German-Danish border, and then capturing the whole of Jutland and Fyn Island. The 2nd Army (2nd and 4th MDs 5th, 10th, and 11th TDs) was about to attack towards the German-Dutch border and then capture Netherlands and Belgium. The 4th Army (1st, 3rd, and 9th MD) was placed in reserve. On the sixth day of the operation, there was to be a landing operation in which the 6th Airborne Division was to take part, along with the 7th Landing Division and the 15th MD. Its goal was to capture Danish islands including Zealand and the capital of Denmark, Copenhagen. 
The Front was to be supported by the 2nd and 3rd Fighter-Bomber Aviation Divisions and the 4th Fighter Aviation Division. The Baltic Fleet aviation and part of the GDR air force would also take part.
However, in the 1980s, the Soviet confidence in the PPA dropped significantly (if it ever was) due to Solidarity movement and martial law implementation in the 1981-82s. The Soviet plans began to take more significant contribution of the Soviet and NVA troops into account. According to recently declassified CIA reports in the 1970s, the PPA was supposed to be supported only with the Soviet 3rd Guards MRD, the 336th Marine Infantry Regiment and East German 8th MSD. But in the second half of the 80s, the Soviet 336th Marine Brigade, the 7th Guards Airborne Division, the 6th and 94th Guards MRD's, and the 8th MSD of the GDR was to be used. 
 So we may consider the following units of the Warsaw Pact:
 • 8th Mechanized Division (with T-55AM "Merida" tanks) (Polish)
 • 12th Mechanized Division  (Polish)
 • 16th Armored Division (with T-55AM "Merida" tanks) (Polish)
 • 20th Armored Division (T-72 tanks in 28th TR) (Polish)
 • 6th Airborne Division (Polish)
 • 7th Landing Division (Polish)
 • 15th Mechanized Division (Polish)
 • 336th Marine Brigade (Soviet)
 • 7th Guards Airborne Division (Soviet)
 • 6th Guards Mechanized Rifle Division (Soviet)
 • 94th Guards Mechanized Rifle Division (Soviet)
 • 8th Mechanized Rifle Division (East German)

As for the NATO troops, I'm interested in the BALTAP forces (Allied Forces Baltic Approaches), specifically LANDJUT (German and Danish troops in Schleswig-Holstein and Jutland) and LANDZEALAND (Danish troops in Zeeland):

 • 6th Panzergrenadier Division (Germany)
 • Jutland Division (Denmark)
 • 1st Infantry Brigade (Great Britain) - reinforcements
 • 9th Infantry Division (USA) - reinforcements
 • 1st and 2nd Zeeland Brigades (Denmark)
 • Various Territorial Defense units  
Air support is provided by AIRBALTAP aircraft and partly by 2 ATAF.

In the next take, we'll tackle with some detailed orbats.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...