wtorek, 14 marca 2017

Rosyjska Brygadowa Grupa Taktyczna - projekt Modern Spearhead

Nowoczesna armia rosyjska różni się od tego co można było zaobserwować i wywnioskować z czasów Zimnej Wojny. Wojna w Gruzji i na Ukrainie, a także częściowo w Syrii pokazuje, że w ewentualnym konflikcie z Rosją raczej nie uświadczymy falowych ataków czołgów i piechoty. Te czasy już minęły. O konieczności przystosowania się do zupełnie nowych warunków piszą sami Amerykanie. W TYM artykule, którego części będę cytował możecie się z tym dokładniej zapoznać.W związku z tym obserwuje się stopniowe zmiany w organizacji rosyjskich oddziałów lądowych, które mają w swoim składzie pododdziały czołgów, pododdziały zmechanizowane oraz wsparcia, przede wszystkim artylerii. Według US Army zasadniczym elementem ugrupowania bojowego oddziału wojsk lądowych FR będzie „brygadowa grupa taktyczna” stanowiąca odpowiednik wzmocnionego połączonego batalionu pancerno-zmechanizowanego. Miałby się on składać z kompanii czołgów, trzech kompanii piechoty zmechanizowanej (zmotoryzowanej), do dwóch kompanii (baterii) przeciwpancernych, dwóch-trzech baterii artylerii, dwóch baterii przeciwlotniczych. Wsparcie zapewniałyby pododdziały rozpoznania, walki elektronicznej, inżynieryjne oraz logistyczne.

Zauważalna jest również zmiana taktyki działania pododdziałów rosyjskich – podstawowymi zasadami walki zbrojnej na poziomie taktycznym są dla Rosjan aktywność i zaskoczenie. Pokazały to działania sił rosyjskich w Gruzji i w Donbasie, w których zastosowano dynamiczne, wielokierunkowe ataki na kluczowe pozycje przeciwnika. Jednocześnie nacisk położono na ogniskowo-przestrzenny charakter działań (brak zachowania linii frontu, brak prób uzyskania przewagi w jednym miejscu). Dynamika działań miała służyć znajdowaniu słabych punktów i luk w ugrupowaniu obrońcy. Aktywność w działaniach wojsk rosyjskich miała doprowadzić do wymuszonych manewrów przeciwnika, który przemieszczał się z  przygotowanych pozycji na doraźne i był niszczony ogniem artylerii oraz wyrzutni rakietowych kierowanym przy pomocy bezzałogowców.

Nowa taktyka jest zmodyfikowana w stosunku do wcześniejszych działań rosyjskich, wypływających z doświadczeń wojsk radzieckich. Wcześniej siły amerykańskie w działaniach konwencjonalnych o wysokiej intensywności oczekiwały metodycznego natarcia dużych sowieckich zgrupowań bojowych, atakujących w ugrupowaniu eszelonowym. Ponadto, co bardzo istotne, zauważono, że w konfliktach ostatnich lat, po osiągnięciu ograniczonych celów, pododdziały rosyjskie natychmiast przechodziły do przejściowej obrony, pozwalającej zachować osiągnięte cele, a dla obrońcy trudnej do przełamania. Przejściowe, krótko trwające działania obronne mają – przy wsparciu propagandowym – przygotować kolejne szybkie uderzenia w wybranych rejonach i na określonych kierunkach. Według publicystów siły NATO nie są obecnie przygotowane do przeciwstawienia się tak walczącym wojskom lądowym Federacji Rosyjskiej.

W ocenie Amerykanów rosyjskie BTG są silne, elastyczne, dysponują dużą siłą ognia oraz – co bardzo istotne – przystosowane są do zachowania zdolności bojowej nawet po poniesieniu znacznych strat. Ocenia się, że struktura BTG pozbawiona jest „środka ciężkości”, co powoduje, że osłabienie poszczególnych elementów nie jest krytyczne dla wartości całego systemu. Podobnie system dowodzenia. Nawet zniszczenie kompanii czołgów nie pozbawia możliwości działania grupy, która nadal dysponuje trzema kompaniami piechoty na bojowych wozach piechoty i silnym odwodem przeciwpancernym. I odwrotnie: eliminacja pododdziałów strzelców nie pozbawi rosyjskiej BTG ani siły ognia, ani możliwości manewrowych. Amerykanie doceniają również mobilność pododdziałów rosyjskich. Według tych poglądów amerykański batalion manewrowy z ABCT (Armored Brigade Combat Team) nie jest obecnie zdolny do zniszczenia rosyjskiej grupy bojowej wspieranej przez silną artylerię polową i rakietową.

Na potrzeby gry przekłada się to następująco:

 • HQ
 • kompania czołgów (3 plutony T-72B, T-72B(M)A, T-72B1, T-72B3, T-80U, T-80UD i T-80 B/BW, T-90, T-90A lub T-14 Armata)
 • 3 kompanie piechoty zmechanizowanej lub zmotoryzowanej (po 3 plutony na BTR-70/80/82/82A/Kurganiec-25, transporterami MT-LB, BMP-1/2/3 lub T-15)
 • 2 baterie ppanc (działa MT-12 Rapira lub Sprut, wyrzutnie ppk - Kornety, Metysy, Chryzantemy)
 • 2-3 baterie artylerii w tym rakietowej (2S1 Goździk, 2S3 Akacja, 2S19 Msta, Grady i ich najnowsze odpowiedniki)
 • 2 baterie plot (9A331 Tor-M1 (SA-15 Gauntlet), 9K33 Osa (SA-8 Gecko), 9K35 Strzała 10 (SA-13 Gopher), 2S6 Tunguska (SA-19 Grison) lub ZSU-23-4
 • kompania rozpoznawcza (3 plutony na GAZ Tigr)T-14
T-15


The modern Russian army differs from what one could observe and conclude from the Cold War. The war in Georgia and Ukraine, as well as partially in Syria, shows that in the event of a possible conflict with Russia we wouldn't rather see wave attacks of tanks and infantry. These times have passed. The Americans themselves have to adapt to new conditions. As a result, gradual changes are being observed in the organization of Russian land troops, which have tanks, mechanized subunits and support, primarily artillery.

According to the US Army, a "brigade tactical group" - an equivalent to the reinforced combined arms battalion will be the primary element of the combat troops of the FR Army. It would consist of a tank company, three mechanized (motorized) infantry companies, two anti-tank batteries, two or three artillery batteries, two anti-aircraft batteries. Support would be provided for reconnaissance, electronic combat, engineering, and logistics.

Also noticeable is the change in the tactics of Russian subunits - the basic principles of tactical combat for the Russians are the activity and surprise. This was observed in the actions of the Russian forces in Georgia and in Donbass, where dynamic, multi-directional attacks on enemy key positions were applied. At the same time, emphasis was put on focal-spatial character of actions (no front line preservation, no attempt to gain advantage in one place). The dynamics of the action was to find vulnerabilities and gaps in the defender's positions. The activities of the Russian troops led to forced maneuvers of the enemy, who moved from the prepared position to the ad hoc and was destroyed by artillery fire and rocket launchers guided by unmanned vehicles.

The new tactic is modified in relation to earlier Russian activities, resulting from the experience of the Soviet troops. Earlier, US forces in high-intensity conventional operations were expecting a methodical attack of large Soviet combat groups attacking in echelons. In addition, it is very important to note that in the conflicts of the last few years, after achieving their limited objectives, the Russian units immediately moved to defense positions, allowing them to retain their goals and difficult for the defenders to break. Transitional, short-term defense activities have, with the support of propaganda, prepared further rapid strikes in selected regions and in certain directions. According to the publicists, NATO forces are not currently prepared to oppose such land forces of the Russian Federation.

In the opinion of the Americans, the Russian BTGs are strong, flexible, have high firepower and, to a large extent, are capable of maintaining their combat capability even after significant losses. It is estimated that the BTG structure is devoid of the "center of gravity", so that the weakening of individual elements is not critical to the value of the whole system. Similarly, in the command system. Even the destruction of the tank company does not deprive the group of its ability to operate with three IFV companies and a strong anti-tank unit. And vice versa: Elimination of infantry subunits will not deprive the Russian BTG neither the firepower nor maneuverability. Americans also appreciate the mobility of Russian subdivisions. According to these views, the American maneuvering battalion of the ABCT (Armored Brigade Combat Team) is currently unable to destroy a Russian combat group supported by strong field and rocket artillery.

For the game purposes, this translates into the following:

 • HQ 
 • tank company (3 platoons of T-72B, T-72B (M) A, T-72B1, T-72B3, T-80U, T-80UD, T-80B / BW, T-90, T-90A or T-14 Armata tanks)
 • 3 mechanized or motorized infantry companies (3 platoons ea. with BTR-70/80/82 / 82A, Kurganiec-25, MT-LB, BMP-1/2/3 or T-15 IFVs)  
 • 2 AT batteries (with MT-12 Rapira or Sprut 125mm guns or ATGM launchers - AT-7, -13, -14, -15s)
 • 2-3 batteries of artillery including rocket artillery (2S1 Carnations, 2S3 Acacias, 2S19 Mstas, BM-21 Hails and their latest counterparts) 
 • 2 AA batteries (9A331 Tor-M1 (SA-15 Gauntlet), 9K33 Wasp (SA-8 Gecko), 9K35 Sharp 10 (SA-13 Gopher), 2S6 Tunguska (SA-19 ​​Grison) or ZSU-23-4
 • recon company (3 platoons with GAZ Tigr)


5 komentarzy:

 1. Po przeczytaniu tego tekstu zacząłem się zastanawiać, jaki może być słaby punkt tego rodzaju zgrupowania. I przy założonej ruchliwości może nim być komunikacja i koordynacja działań.
  Poza tym na szczęście przewaga militarna to nie wszystko. W Gruzji Rosjanie pozamiatali, ale na Ukrainie nie poszło im już tak znakomicie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Na Ukrainie własnie poszło im znakomicie, bo nie musieli nawet wkraczać do Donbasu. Separatyści niszczyli zgrupowania wojsk ukraińskich za pomocą naprowadzania artylerii.

   Jeżeli ktokolwiek spodziewał się, że Rosjanie nadal walczą na "Urrraaaaaa!" i "Za Rodinu!" w potrzasku między wojskami nieprzyjaciela a uzbrojonymi czekistami to się lekko zdziwi...

   Usuń
  2. IMO na Ukrainie nie dało się rozwinąć skrzydeł z uwagi na maskirovkę. Ale współdziałanie artylerii z dronami przećwiczono doskonale.
   Czy są jakieś słabe strony? Trudno powiedzieć. Cyberwarfare, odcięcie łączności, ostrzał artylerii.

   Usuń
  3. Tylko, że oni mogą działać analogowo. Zamiast drona wysłać człowieka. Używają do tego artylerii lufowej, którą też można obsługiwać ręcznie.

   Usuń
  4. Każdy może działać analogowo. Wysłać SOF z laserowym wskaźnikiem celu itd. Ale analogowe sposoby komunikacji obserwatora z baterią są bardzo łatwe do namierzenia i zagłuszanie. Poza tym rosyjska artyleria na Ukrainie była przez to skuteczna, gdyż korzystała z dronów lub elektronicznego namierzania celów np. na sygnały telefonii komórkowej.

   Usuń

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...