środa, 16 marca 2016

Projekt Modern Spearhead - Chiny cz. 2

Tym razem zajmiemy się tą częścią chińskich wojsk pominiętą w poprzednim wpisie, czyli chińskimi wojskami powietrznodesantowymi i desantem morskim. Zapraszam do lektury.
Morskie siły desantowe

Aktualnie Korpus Marines Chińskiej Marynarki Ludowo-Wyzwoleńczej składa się z dwóch brygad piechoty morskiej (1 i 164) stacjonujących w Zhanjiang (OW Kanton). Ich potencjalny skład jest następujący:
 • HQ
 • Pułk pancerny (batalion czołgów, 2 bataliony piechoty zmechanizowanej)
 • 2 bataliony piechoty morskiej
 • batalion artylerii
 • mieszany batalion rakietowy (wyrzutnie ppk/MANPADS)
 • mieszany batalion sapersko-chemiczny
Batalion pancerny składa się z dowództwa i 3 kompanii po 3 plutony czołgów Type 63 lub Type 63A.
Batalion piechoty zmechanizowanej składa się z dowództwa, 3 kompanii piechoty (3 plutony) na ZBD-2000 lub ZBD-05, kompanii wsparcia na ZTD-05 (3 plutony), plutonu ppk, plutonu plot i kompanii rozpoznawczej (3 plutony).
Batalion piechoty morskiej składa się z dowództwa, 3 kompanii piechoty (po 3 plutony), kompanii wsparcia (pluton HMG, pluton plot (działka 25mm lub MANPADS), pluton ppk i 3 baterie moździerzy 82mm) i kompanii rozpoznawczej (3 plutony).
Batalion artylerii składa się z dowództwa i 3 baterii haubic 122mm PLZ-07B (pływająca wersja haubicy PLZ-07 na kadłubie ZBD-05) lub PLZ-89, lub starszych holowanych Type 86.
Batalion rakietowy składa się z 2 baterii nośników HJ-8/HJ-73 i 2 baterii nośników MANPADS/dział plot.

Type 63
ZBD-05
Prócz ww. sprzętu chińska piechota morska używa także transporterów Type 63 i 89, kołowych Type 90/92 oraz gąsiennicowych Type 86. Używany jest także specjalistyczny pływający transporter Type 77, wyglądający jak hybryda BTR-50 i czołgu Type 63.

Jednakże Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza także posiada własne jednostki desantowe, oraz takie które podczas manewrów wojskowych ćwiczyły desant i rozładunek z okrętów desantowych. Są to zapewne:

OW Nankin
1 Grupa Armii 
1 Desantowa Dywizja Zmechanizowana (ZBD-05, ZTD-05, tylko 2 pułki zmechanizowane i 1 pancerny)
10 Dywizja Pancerna (Type 96A)
9 Dywizja Artylerii
3 Brygada Zmotoryzowana 
5 Pułk lotnictwa armijnego 

31 Grupa Armii 
86 Desantowa Dywizja Zmechanizowana
(?) Brygada Pancerna 
10 Pułk lotnictwa armijnego 

12 Grupa Armii 
179 Specjalna Brygada Desantowa

Kanton OW
42 Grupa Armii 
124 Desantowa Dywizja Zmechanizowana (ZBD-05, ZTD-05, tylko 2 pułki zmechanizowane i 1 pancerny)
9 Brygada Pancerna
163 Dywizja Zmotoryzowana
1 Dywizja Artylerii 
6 Pułk lotnictwa armijnego

41 Grupa Armii 
123 Desantowa Dywizja Zmechanizowana
(?) Brygada pancerna
132 Brygada Zmotoryzowana (Hainan)
121 Dywizja Zmotoryzowana

Jinan OW
54 Grupa Armii 
138 Brygada Zmotoryzowana
11 Dywizja pancerna (?)
1 Pułk lotnictwa armijnego

Aktualnie okrętowe siły desantowe ChMLW składają się z czterech dużych Type 071, trzech Type 072 (Yukan), czterech Type 072-II (Yuting), piętnastu Type 072A (Yuting II) i dziesięciu Type 072-III (Yuting-II). Średnie okręty desantowe to dwa Type 073IIY (Yudao), jeden Type 073III (Yudeng) , dziesięć Type 073A (Yunshu), dziesięciu Type 074A (Yubei), i dziesięciu-dwunastu Type 074 (Yuhai Class). W służbie jest jeszcze około trzydziestu Type 079I i II (Yulian), ale ich dzielność morska pozostawia wiele do życzenia. Armia posiada dodatkowo około dziesięciu-piętnastu desantowców Type 271 (Yupen) i Type 068 (Yuch'in). Poduszkowce desantowe to cztery ukraińskie Żubry oraz rodzime Type 722 II (Jinsha II) i jego następca Type 726 (Yuyi), oraz mniejsze Type 724.

Przyjmuje się że aktualne zdolności desantowe ChMLW pozwalają na jednorazowe zdesantowanie jednostki wielkości dywizji (ok 12.000 ludzi ze sprzętem). Jednakże ich marynarka wojenna cały czas się rozrasta, poza tym, z Chińczykami nigdy nic nie wiadomo.

Siły powietrzno-desantowe

Składa się na nie 15 Korpus Powietrznodesantowy złożony z 3 dywizji powietrznodesantowych (43, 44 i 45 Dywizja) podległych Chińskim Ludowo-Wyzwoleńczym Siłom Powietrznym i stacjonującym w OW Kanton.

Możliwy skład wygląda następująco:

 • HQ
 • 3 pułki piechoty (batalion piechoty zmechanizowanej, 2 bataliony powietrzno-desantowe)
 • pułk artylerii - batalion (3 baterie) Type 81 107mm MRL na ciężarówkach, batalion (3 plutony) ppanc (działa bezodrzutowe 105mm Type 75)
 • pułk artylerii plot - batalion FB-6A (3 baterie), batalion dział plot (3 baterie) Type 87.
 • batalion inżynieryjny

Batalion zmechanizowany powietrzno-desantowy

 • HQ
 • 3 kompanie piechoty zmechanizowanej (3 plutony na ZLC-2000)
 • kompania moździerzy 120mm (2 baterie PLL-05)
 • pluton ppk (ZLC-2000 z HJ-8)
 • pluton plot (FB-6A)
 • kompania rozpoznawcza (3 plutony na pojazdach ATV/BJ212)
Batalion powietrzno-desantowy

 • HQ
 • 3 kompanie piechoty (po 3 plutony)
 • kompania wsparcia (pluton HMG, pluton plot (MANPADS), pluton ppk i 3 baterie moździerzy 82mm)
 • kompania rozpoznawcza (3 plutony na pojazdach ATV)
Aktualnie Chińskie Ludowo-Wyzwoleńcze Siły Powietrzne, posiadają wystarczająco środków transportowych aby na raz przerzucić jedną całą taką dywizję - samolotami Y-9 (chiński odpowiednik C-130), Y-8 (kopia An-12) i Y-7 (kopia An-24/26). Co zapewne się zmieni po wejściu do służby strategicznego transportowca Y-20. czyli chińskiego odpowiednika C-17 Globemaster III. Dywizje ćwiczą także regularnie desant śmigłowcowy.

W następnym odcinku lotnictwo Chin.

________________________________________________________________

This time, we'll deal with those parts of the Chinese army avoided in the previous entry, that is, Chinese airborne and marine troops. Check for links in the Polish version.

Marine amphibious forces

Currently, the People's Liberation Marine Corps consists of two marines brigades (1st and 164th) stationed in Zhanjiang (Guangzhou MD). Their potential composition:

 • HQ
 • armored regiment (tank battalion, 2 battalions of mechanized infantry)
 • marines battalions
 • artillery battalion
 • mixed missile battalion (ATGMs/MANPADS)
 • mixed engineering-chemical battalion 

An a rmored battalion consists of a HQ, and companies (3 platoons ea) of Type 63 or Type 63A tanks.
A mechanized infantry battalion consists of a HQ, 3 infantry companies (3 platoons ea) using ZDB-2000 or ZBD-05s, a support company with ZTD-05s (3 platoons), ATGM platoon, AA platoon and a recon company (3 platoons).
marines battalion consists of a HQ, 3 infantry companies (3 platoons ea), a support company (HMG platoon, AA platoon (25mm guns or MANPADS), ATGM platoon and 3 batteries of 82mm mortars ) and a recon company (3 platoons).
An artillery battalion consists of a HQ and three 122mm howitzer batteries PLZ-07B (floating version of the PLZ-07 howitzer  on a ZBD-05 hull) or PLZ-89, or older towed Type 86 .
A missile battalion consists of 2 batteries of HJ-8/HJ-73 carriers and 2 batteries of MANPADS/AA guns carriers.


In addition to the above, the Chinese Marine Corps also uses Type 63 and 89 APCs, wheeled Type 90/92 APCs and IFV's and tracked Type 86 IFVs. It also uses a specialized floating APC, the Type 77, which looks like a hybrid of a BTR-50 on a Type 63 tank chassis.

However, the People's Liberation Army also has its own landing troops, and units that during military maneuvers practiced amphibious landings and unloading from amphibious assault ships. These are probably:

Nanjing MD
1st Army Group
1st Amphibious Mechanised Division (ZDB-05, ZTD-05, only 2 regiments of mechanized infantry and armored regt )
10th Armoured Division (Type 96A tanks)
9thDivision Artillery
3rd Motorized Brigade
5th Army Aviation Regiment

31st Army Group
86th Amphibious Mechanised Division
(?) Armoured Brigade
10th Army Aviation Regiment

12th Army Group
179th Special Commando Brigade

Guangzhou MD
42nd Army Group
124th Amphibious Mechanised Division (ZDB-05, ZTD-05, only 2 regiments of mechanized infantry and 1 armored regt.)
9th Armoured Brigade
163rd Motorized Division
1st Division Artillery
6th Army Aviation Regiment

41st Army Group
123rd Amphibious Mechanised Division
(?) Armoured Brigade
132nd Motorized Brigade (Hainan)
121st Motorized Division

Jinan MD
54th Army Group
138th Motorized Brigade
11th Armoured Division (?)

1st Army Aviation Regiment 

Currently, the amphibious assault fleet consist of four large Type 071, three Type 072 (Yukan), four Type 072-II (Yuting), fifteen Type 072A (Yuting II) and ten Type III-072 (Yuting-II) ships. Medium landing craft fleet is represented by two Type 073IIY (Yudao), one Type 073III (Yudeng), ten Type 073A (Yunshu), ten Type 074A (Yubei), and ten or twelve Type 074 (Yuhai Class) ships. There is still about thirty 079-I and 079-II (Yulian) ships in service, but their naval prowess leaves much to be desired. The army also has about ten to fifteen Type 271 (Yupen) and Type 068 (Yuch'in) ships. The amphibious hovercraft forces are represented by four Ukrainian Żubr class ships, and native Type II 722 (Jinsha II) and its successor the Type 726 (Yuyi), and the smaller Type 724 ships.

It is assumed that the current ability of PLAN amphibious forces allow to land a division size unit (about 12,000 people with equipment), at one time. However, the PLAN continues to grow, and with the Chinese, you never know.

Airborne Forces 

They consist of the 15 Airborne Corps composed of three airborne divisions (43rd, 44th and 45th Division) subordinated to the Chinese People's Liberation Air Force and stationed in Guangzhou MD.

Their possible composition may look like this:

 • HQ
 • infantry regiments (1mechanized infantry battalion, 2 battalions of airborne)
 • artillery regiment - a battalion (3 batteries) Type 81 107mm MRL on trucks, a battalion (3 platoons) of AT guns (Type 75 recoilless guns 105mm )
 • AA regiment - a battalion of FB-6A (3 batteries), AA guns battalion (3 batteries) with Type 87.
 • engineering battalion


Airborne mechanized battalion 

 • HQ
 • 3 mechanized infantry companies (3 platoons with ZLC-2000s)
 • 120mm mortar company (2 batteries PLL-05s)
 • ATGM platoon (ZLC-2000 with the HJ-8)
 • AA platoon (FB-6A)
 • recon company (3 platoons with ATV/BJ212 vehicles)
Airborne infantry battalion

 • HQ
 • 3 infantry companies (3 platoons ea)
 • support company (HMG platoon, AA platoon(MANPADS), ATGM platoon and 3 batteries of 82mm mortars )
 • recon company (3 platoons on ATV vehicles )

Currently, Chinese PLAAF, have sufficient means of transport to transport one entire division at one time - with Y-9 (the Chinese equivalent of the C-130), Y-8 (a copy of An-12) and Y-7 (copy of the An- 24/26) planes. That probably will change after the strategic transport's Y-20, that is the Chinese equivalent of the C-17 Globemaster III, enters service. The airborne divisions regularly exercise  helicopter landings, so may be used in air assault versions.


In the next episode we'll tackle the air forces of China.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...