wtorek, 14 kwietnia 2015

Projekt Modern Spearhead - British Army 2020

Pora na kolejne państwo NATO czyli Wielką Brytanię. Armia brytyjska przechodzi teraz okres redukcji i restrukturyzacji według programu Army 2020. Po zakończeniu zmian wyklaruje się podział na Siły Reagowania (Reaction Force), Siły Elastyczne (Adaptable Force) i Siły Wsparcia (Force Troops). Pomijam tutaj garnizony w Cyprze, Brunei, Falklandach i formacje wojsk nie biorące udziału w bezpośrednich walkach.
Siły Reagowania składać się będą z 16 Brygady Powietrzno-Szturmowej oraz 3 Dywizji, która będzie sama składać się z trzech Brygad Pancernych: 1, 12 i 20.

16 Brygada ma składać się z:
 • HQ
 • 2go i 3go regimentu powietrzno-szturmowego - HQ, pluton zwiadu (Land Rover, Jackal) 3 kompanie piechoty (po 3 plutony), kompania wsparcia (pluton ckm, pluton moździerzy 81mm, pluton ppk - Javelin)
 • 7go regimentu artylerii spadochronowej (2 baterie dział L118 105mm)
 • 23go regimentu inżynieryjnego (powietrzno-szturmowego) - 2 szwadrony (po 3 plutony)
 • 3go i 4go regimentu Army Air Corps (śmigłowce) - po 2 szwadrony śmigłowców Apache
Każda z Brygad Pancernych będzie składać się z:
 • HQ
 • regimentu pancernego - 3 szwadrony pancerne każdy z 4 plutonami Challenger 2
 • regimentu kawalerii pancernej (rozpoznawczy) - 3 szwadrony (po 3 plutony) z wozami Scout SV (wersja ASCODA z działkiem 40mm).
 • 2 regimentów piechoty zmechanizowanej - 3 kompanie  (po 3 plutony) z zmodernizowanymi Warriorami (z nowym działkiem 40mm) i kompania wsparcia (pluton ppk (Javelin), pluton rozpoznawczy (Scimitar), bateria moździerzy (FV432 Bulldog 81mm)
 •  regiment piechoty z ciężkimi pojazdami - 3 kompanie z 14 wozami Mastiff, kompania wsparcia (pluton ckm, pluton moździerzy 81mm, pluton ppk - Javelin)

 • Challenger 2
   
  FV432 z moździerzem

  Warrior

  ScimitarSiły elastyczne to 1 Dywizja składająca się z siedmiu brygad piechoty (4, 7, 11, 38, 42, 51 i 160) o rożnym składzie złożonych z jednostek armii regularnej i terytorialnej. Dostępne jednostki dla tych brygad to:
 • 3 regimenty lekkiej kawalerii - 3 szwadrony z 16 pojazdami Jackal
 • 6 batalionów  piechoty z lekkimi pojazdami - 3 kompanie z 16 pojazdami Foxhound, kompania wsparcia (pluton ckm, pluton moździerzy 81mm, pluton ppk - Javelin)
 • bataliony lekkiej piechoty - 3 kompanie piechoty, kompania wsparcia (pluton ckm, pluton moździerzy 81mm, pluton ppk - Javelin)
Artyleria zostanie zgrupowana w ramach 1 Brygady Artylerii składającej się z czterech regimentów artylerii zmechanizowanej (3 baterie AS-90 lub 3 baterie GMLRS) i 4 regimentów artylerii polowej (3 baterie L118). 12 regiment artylerii służy jako regiment obrony przeciwlotniczej i składa się z 3 baterii Stormerów HVM (samobieżne wyrzutnie Starstreak) i 1 baterii Starstreak LML (lekkie przenośne wyrzutnie na Land Roverach). 16 regiment artylerii to także artyleria przeciwlotnicza z 4 bateriami Rapierów (1 na Falklandach) i 1 baterią systemów C-RAM (Centurion). Wyrzutnie Rapierów zostaną zastąpione rakietami lądowymi rodziny CAMM.
AS-90
RapierWojska inżynieryjne zostaną zgrupowane w ramach  8 Brygady Inżynieryjnej złożonej z różnych regimentów saperskich w tym 3 zmechanizowanych.

Pozostałe śmigłowce służyć będą w 1ym i 5ym regimencie Army Air Corps (Lynx, Gazelle, AW159 Wildcat, samoloty Defender).

Gazelle
Lynx_______________________________________________________________

Time for another NATO country, that is the United Kingdom. The British Army is undergoing a period of reduction and restructuring set out in the Army 2020 program. Upon completion of the changes the British armed forces will be divided into Reaction Force (quick reaction forces),  Adaptable Force (mostly territorial units) and Force Troops (artillery, support units). I omit here garrisons in Cyprus, Brunei, the Falklands and formations not involved in direct combat.

The Reaction Force will consist of the 16th Air-Assault Brigade and the 3rd UK Division, which is itself will be composed of three Armoured Brigades: 1st, 12th and 20th.

The 16th Brigade is made up of:

 • HQ 
 • 2nd and 3rd Para regiment - HQ, reconnaissance platoon (Land Rover, Jackal) 3 infantry companies (3 platoons ea.), support company (HMG platoon, 81mm mortar platoon, ATGM platoon - Javelin) 
 • 7th parachute artillery regiment (2 batteries L118 105mm guns) 
 • 23rd engineering regiment (air-assault) - 2 squadrons (3 platoons ea.) 
 • 3rd and 4tg Army Air Corps Regiment - 2 squadrons of Apache helicopters
Each Armoured Brigade will consist of:
 • HQ
 • armored regiment - 3 sabre squadrons each with 4 platoons of Challenger 2 tanks
 • armored cavalry regiment (recon) - 3 sabre squadrons (3 platoons ea.) on Scout SV vehicles (a version of ASCOD with 40mm cannon)
 • 2 mechanized infantry regiments - 3 companies (3 platoons ea.) on modernized Warriors, (with a new 40mm cannon) and a support company (ATGM platoon - Javelin, reconnaissance platoon (Scimitar), a battery of mortars (81mm Bulldog FV432)
 • regiment of heavy protected infantry - 3 companies (3 platoons ea.) on Mastiff MRAPs, support company (HMG platoon, 81mm mortar platoon, ATGM platoon - Javelin)
The Adaptable Force will be the 1st (UK) Division that will consist of seven infantry brigades (4th, 7th, 11th, 38th, 42nd, 51st and 160th) of varying composition composed of regular army units and territorial units. Available units for these brigades are:
 • 3 regiments of light cavalry - 3 squadrons (3 platoons ea.) on Jackal vehicles
 • 6 battalions of light protected infantry - 3 companies (3 platoons ea.) on Foxhound vehicles, support company (HMG platoon, 81mm mortar platoon, ATGM platoon - Javelin)
 • light infantry battalions - three infantry companies (3 platoons ea.), support company (HMG platoon, 81mm mortar platoon, ATGM platoon - Javelin)
Artillery units will be grouped in the 1st Artillery Brigade consisting of four regiments of mechanized artillery (3 AS-90 batteries  or 3 GMLRS batteries) and 4 field artillery regiments (3 L118 batteries). The 12th artillery regiment serves as an AA defense unit, and consists of 3 Stormer HVM batteries (with Starstreak AA missiles) and 1 Starstreak LML (lightweight, portable launchers on Land Rovers) battery . The 16th artillery regiment is also composed of anti-aircraft artillery with 4 batteries of  Rapiers (1 based on the Falklands) and 1 battery of C-RAM systems (Centurion). Rapiers  will be replaced by missiles from the CAMM family.
Engineer units will be grouped in the 8th Engineering Brigade, composed of various sapper regiments including 3 mechanized.

The remaining helicopters will are used in the 1st and 5th Army Air Corps
regiments (Lynx, Gazelle, and the new AW159 Wildcat helos, and Defender airplanes). 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...