czwartek, 9 kwietnia 2015

Projekt Modern Spearhead - Amerykańskie brygadowe zespoły bojowe

Tym razem zajmiemy się amerykańskimi brygadowymi zespołami bojowymi (BCT), aktualnie podstawową jednostką organizacyjną amerykańskich sił lądowych. Rozróżniamy trzy rodzaje BCT: piechoty, Stryker, i pancerny.

BCT piechoty (IBCT) (niezależnie czy piechoty lekkiej, powietrzno-szturmowej, czy powietrzno-desantowej) składa się z:
 • HQ
 • 3 batalionów piechoty - HQ, 3 kompanie piechoty (3 plutony piechoty z Javelinami, pluton zwiadu, pluton moździerzy 81/120mm), kompania wsparcia (2 plutony ppk TOW, pluton granatników automatycznych, pluton ckm) [w rzeczywistości są to cztery plutony każda z 2 wyrzutniami ppk, granatnikiem i ckmem, ale dla celów gry trzeba rozrożnić]
 • szwadronu rozpoznawczego (kawalerii) - HQ, 2 roty zmotoryzowane na HMMWV (3 plutony + sekcja moździerzy 120mm), rota piesza (2 plutony)
 • batalionu ogniowego - HQ, 2 baterie po 6 haubic M119 105mm, bateria 6 haubic M777 155mm
 • batalionu inżynieryjnego - 2 kompanie inżynieryjne (3 plutony)
 • batalionu wsparcia (logistyka - pomijamy dla celów gry)

HMMWV z TOW

BCT Stryker (SBCT) - piechota zmotoryzowana na pojazdach rodziny Stryker, wypełnia lukę między jednostkami lekkiej piechoty a ciężkimi formacjami. Jest formacją szybkiego reagowania dla US Army. Składa się z:
 • HQ
 • 3 batalionów piechoty - HQ, 3 kompanie na Strykerach (3 plutony zmotoryzowane z Javelinami, pluton MGS, sekcja moździerzy 120mm), bateria moździerzy 120mm, pluton rozpoznawczy
 • szwadronu ropoznawczego (kawalerii) - HQ, 3 roty na Strykerach (3 plutony + sekcja moździerzy 120mm), rota UAV
 • batalionu ogniowego - HQ, 3 baterie po 6 haubic M777A2 155mm
 • batalionu inżynieryjnego - 2 kompanie inżynieryjne (3 plutony inżynieryjne, kompania mostowa), kompania przeciwpancerna (3 plutony Strykerów ATGM)
 • batalionu wsparcia (logistyka - pomijamy dla celów gry)
Stryker APC
Stryker ATGM i MGS


 Stryker zwiadu i 120mm moździerz


BCT pancerny (ABCT) to już ciężka pancerna pięść składająca się z:
 • HQ
 • 3 batalionów zmechanizowanych - HQ, 2 kompanie M1A2 Abrams (3 plutony czołgów), 2 kompanie M2A3 Bradley (3 plutony piechoty zmechanizowanej), pluton zwiadowczy M3A3, pluton moździerzy 120 mm na M1064, pluton saperski (rozminowania)
 • pancerny szwadron rozpoznawczy (kawalerii) - HQ, 3 roty (2 plutony na M3A3 Bradley + sekcja moździerzy 120 mm)
 • batalionu ogniowego - HQ, 3 baterie po 6 haubic M109A6 lub A7 155mm
 • batalionu specjalnego (łączność, wywiad, żandarmeria, saperzy) - 2 kompanie inżynieryjne (3 plutony) na M2A2 ODS/ODS-E i M1 Assault Breacher Vehicle (ABV)
 • batalionu wsparcia (logistyka - pomijamy dla celów gry)

M2/M3 Bradley

M1A2 Abrams

M109A6 Paladin


W Europie aktualnie stacjonują dwa amerykańskie BCT - jedno SBCT, czyli 2 Pułk Kawalerii (bohater ostatniego Dragoon Ride) oraz IBCT - 173th Airborne (choć ta ma tylko 2 bataliony piechoty). Z uwagi na zamieszanie na Ukrainie planuje się jednak powrót przynajmniej jednego ciężkiego BCT z powrotem do Europy.

______________________________________________________________________

This time we will look into the American Brigade Combat Teams (BCT), currently the basic organizational unit for US ground forces. There are three types of BCT: Infantry, Stryker, and Armored.

An Infantry BCT (IBCT) (whether it is light infantry, air assault or airborne) consists of:  
 • HQ  
 • 3 infantry battalions - HQ, 3 infantry companies (3 infantry platoons with Javelins, reconnaissance platoon, mortar platoon with 81/120mm mortars), support company (2 TOW ATGM platoons, automatic grenade launcher platoon , machine gun platoon) [In fact, there are four platoons, each with 2 ATGM launchers, grenade launcher and MG, but for the purposes of the game we have to distinguish them]  
 • reconnaissance squadron (cavalry) - HQ, 2 motorized troops on HMMWV (3 platoons + 120mm mortar section), foot troop (2 platoons)
 • artillery battalion - HQ, 2 batteries with 6 M119 105mm howitzers, 1 battery of M777 155mm howitzers
 • special troops battalion (signal, intelligence, Military Police, engineering) - 2 engineering companies (3 platoons)
 • support battalion (logistics - we'll omit it for the game)
Stryker BCT (BCT) - motorized infantry mounted on the Stryker family of vehicles, fills the gap between units of light infantry and heavy formations. It's the rapid response formation of the US Army. It consists of
 • HQ
 • 3 infantry battalions - HQ, 3 companies on Strykers (3 platoons wth Javelins, MGS platoon, 120mm mortars section), 120mm mortar battery, platoon reconnaissance 
 • reconnaissance squadron (cavalry) - HQ, 3 troops on Strykers (3 platoons + 120mm mortar section), UAV surveillance troop 
 • battalion - HQ, 3 batteries with 6 M777A2 155mm howitzers
 • special troops battalion (signal, intelligence, Military Police, engineering) - 1 engineering company (3 engineering platoons , bridging platoon), antitank compant (3 platoons with Stryker ATGM)  
 • support battalion (logistics - we'll omit it for the game)
  
Armored BCT (BCT) is the heavy armored fist consisting of:  
 • HQ
 • 3 combined arms battalion- HQ, 2 tank companies with M1A2 Abrams (3 platoons of tanks), 2 IFV companies with M2 Bradley (3 mechanized infantry platoons), reconnaissance platoon, mortar platoon with 120 mm mortars, engineer platoon (mine-clearing)
 • armored reconnaissance squadron (cavalry) - HQ, 3 troops (2 platoons on M3 Bradley + 120 mm mortar section
 • artillery battalion - HQ, 3 batteries of 6 M109A6 or A7 155mm howitzers
 • special troops battalion (communications, intelligence, military police, engineers ) - 1 engineering company (3 platoons)  
 • support battalion (logistics - we'll omit it for the game)
In Europe, there are currently two American BCT stationed - one SBCT, the 2nd Cavalry Regiment (the hero of the last Dragoon Ride) and one IBCT - the 173th Airborne (although it has only two infantry battalions). Due to the turmoil in Ukraine there are plans to return at least one ABCT back to Europe.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...