piątek, 27 lutego 2015

Projekt Modern Spearhead - Rosyjskie brygady

Tym razem na tapetę weźmiemy naszego dość ostatnio aktywnego zbrojnie wschodniego sąsiada, czyli Rosję. Wojska Lądowe Federacji Rosyjskiej po wojnie z Gruzją w 2008 roku przeszły reformę, zapoczątkowaną przez ówczesnego ministra obrony Anatolija Serdiukowa. Mnie interesuje kwestia reorganizowania jednostek bojowych z systemu dywizja-pułk na brygada-batalion. Po 2012 dane dotyczące organizacji wojsk FR stały się mniej dostępne, więc na razie działamy z tym co udało mi się uzyskać.


Generalnie wszystkie rosyjskie brygady i bataliony zmechanizowane nazywane są "motostriełkowymi" czyli "strzelców zmotoryzowanych", niezależnie czy używają one transporterów kołowych (BTR) czy gąsienicowych MTLB, czy też BWP. Dodatkowo istnieją jeszcze brygady pancerne. Mamy 2 typy brygad zmechanizowanych: typ A ma 1 batalion czołgów i 3 bataliony strzelców zmotoryzowanych na transporterach BTR, MTLB, lub BWP, typ B ma 2 bataliony czołgów i 2 bataliony strzelców na BWP. Brygady pancerne mają po 3 bataliony czołgów i 1 batalionie zmechanizowanym na BWP.

Zatem możemy stworzyć następujące TO&E.
 • 2 lub 3 bataliony strzelców zmotoryzowanych - każdy batalion posiada, pluton HQ, 3 kompanie strzelców zmotoryzowanych (3 plutony strzelców, pluton moździerzy 82mm), kompanię wsparcia (2 plutony moździerzy, pluton granatników automatycznych, pluton wyrzutni ppk, pluton wkm 14,5mm, pluton plot. z Igłami (SA-18 Grouse), lub nowymi 9K333 Wierba), i pluton rozpoznawczy. Piechota może jeździć pojazdami z rodziny BTR-70/80/82, transporterami MT-LB lub BMP-1/2/3. Moździerze to zwykle 2S12 (klasyczne przewożone ciężarówką) lub 2S34 (Chosta - modyfikacja 2S1 Goździk) kalibru 120 mm a 82 mm 2B14. Ppk to standardowo 9K115 i 9K115-2 Metys.
BMP-3
BTR-70BTR-80
BMP-1 • 1 lub 2 bataliony czołgów - kazdy batalion posiada pluton HQ i 3 lub 4 kompanie czołgów (po 3 plutony). Brygady pancerne posiadają 3 kompanie, zmechanizowane 4 kompanie. Czołgi to cała rodzina T-72 (T-72B, T-72B(M)A, T-72B1, T-72B3, T-90, T-90A). T-80 (w wersjach T-80U, T-80 UD i T-80 B/BW) w służbie w większości wywędrowały na Daleki Wschód, lub konserwują się w bazach.
T-72B
T-90


 • artyleria brygady składa się z 2 dywizjonów artylerii samobieżnej (po 18 haubic - 3 baterie) i dywizjon artylerii rakietowej (18 wyrzutni - 3 baterie). Haubice to 2S1 Goździk, 2S3 Akacja, lub 2S19 Msta. Artyleria rakietowa to niesławne BM-21 Grad lub ich ulepszona wersja Tornado-G . HQ artylerii brygadowej dysponuje ponadto radarem artyleryjskim Zoopark-1, 2 radarami SNAR-10 i systemem dźwiękowej lokalizacji źródła wystrzału AZK-7,

2S1 Goździk
2S3 Akacja

2S19 Msta
BM-21 Grad

 • dywizjon artylerii przeciwpancernej z baterią (6 dział) holowanych dział MT-12 Rapira i do 4 (zwykle 2 lub 3) baterii (po 6 wyrzutni) samobieżnych wyrzutni ppk - 9P162 Kornet (na podwoziu BMP-3) lub  9K114 Szturm (Szturm-S na MTLB). Wyrzutnie 9P135 Fagot (BRDM-2) lub 9P148 Konkurs (BRDM-2) raczej w jednostkach drugoliniowych.
MT-12 Rapira
BRDM-3


 • dywizjon obrony plot - HQ, rakietowy dywizjon przeciwlotniczy z 12 wyrzutniami (2 baterie) 9A331 Tor-M1 (SA-15 Gauntlet) lub 9K33 Osa (SA-8 Gecko), radarami 35N6 i radarem 9S18 i przeciwlotniczy dywizjon artyleryjsko-rakietowy, z baterią (6 systemów)  artyleryjsko-rakietową z 2S6 Tunguska (SA-19 Grison) lub artyleryjskimi ZSU-23-4, baterią 6 systemów rakietowych 9K35 Strzała 10 (SA-13 Gopher). Dodatkowo 4 baterie z naramiennymi wyrzutniami Igła (SA-18 Grouse),

SA-8 Gecko
SA-19 Grison


 • batalion rozpoznawczy - kompania rozpoznawcza (3 plutony na GAZ Tigr), kompania rozpoznania technicznego (z 6 Tigrami i 2 radarami PSNR-8) oraz kompania wywiadu sygnałowego ( z system R-381T) 

GAZ Tigr


 • batalion inżynieryjsko-saperski z - kompanią minerską z 3 nożowymi ustawiaczami min GMZ-3; kompanią drogową z 4 spycharkami samobieżnymi BAT-2, 2 równiarkami DZ-180A, 4 mostami TMM-3 (po 10 m każdy), 2 wyrzutniami ładunków wydłużonych UR-77,  przewozi też 4 trały czołgowe KMT-7 i 12 KMT-6; kompanią techniczną z 2 koparkami okopów MDK-3, 2 typu BTM-4M (100 m/godz.), 2 spycharkami BAT-2 i kompanią mostową z plutonem transporterów pływających (7 PTS-2, 1 pojazd rozpoznania dna) i 2 plutonami parków pontonowych PP-91
BAT-2 i MDK-3
UR-67 i UR-77GMZ-3/4
MTT


 • batalion remontowy, z 5 pojazdami ewakuacyjnymi BREM-1
 • kompania walki elektronicznej, z 4 pojazdami R-330B, zakłócającymi w zakresie 30-100 MHz, 2 pojazdami R-378B zakłócającymi w zakresie 1,5-30 MHz, 2 pojazdami R-934B zakłócającymi w zakresie 100-400 MHz, i 1 pojazdem R-330Ż zakłócającym systemy łączności satelitarnej i telefonii komórkowej;
Dla celów gry oddziały inżynieryjne będą pokazane zapewne w uproszczonej wersji (jeśli w ogóle). Interesujące jest także bezpośrednie wpisanie w strukturę wyspecjalizowanego oddziału do WRE. Widać że Rosjanie zamierzają niwelować tym przewagę Zachodu w kwestiach lepszego wyposażenia elektronicznego.
To kto bierze Ruskich? :)

________________________________________________________________

This time we will tackle with the armed forces of the Russian Federation. After the war with Georgia in 2008 reforms were initiated by the then Defense Minister Anatoly Serdyukov. Combat units were reogranized from the division-regiment system to brigade-battalion system. After 2012, the data concerning the organization of Russia troops became less available, so for now we'll work with what I have found out. 

Generally, all Russian brigades and mechanized battalions are called "motostriełkowy" or "motorized riflemen", regardless of whether they use a wheeled infantry carrier (BTR) or a tracked MT-LB, or BMP. In addition, there are armored brigades. We have 2 types of mechanized brigades: type A has one tank battalion and three battalions of motorized rifles on BTRs, MT-LBs, or BMPs, type B has two battalions of tanks and two battalions of rifles on BMPs. Armored brigades each have three battalions of tanks and one mechanized battalion in BMPs.

Therefore, we can create the following TO&E.
 • 2 or 3 battalions of motorized rifles - each battalion has, a HQ, 3 motorized rifle companies (3 platoons of riflemen, 82mm mortar platoon), a support company (2 platoons 120mm mortars, AGL platoon, ATGM platoon, 14,5mm HMG platoon, MANPADS platoon with SA-18 Grouse, or the new 9K333 Verba), and reconnaissance platoon. Infantry rides in APCs BTR-70/80/82, or MT-LBs, or BMP-1/2/3s. Mortars are usually the 120 mm 2S12 (transported by truck) or 2S34 Chosta (modification of 2S1 Carnation) and 82 mm 2B14. The ATGMs are usually the 9K115 i 9K115-2 Metis (AT-7 Saxhorn, AT-13 Saxhorn 2).
 • 1 or 2 battalions of tanks - each battalion has a HQ and 3 or 4 tank companies (3 platoons ea). Armored brigades have 3 companies, mechanized brigades have 4 companies. Tanks come from the whole family of T-72s (T-72Bs, T-72B(M)As, T-72B1s, T-72B3s, T-90s, T-90As). The T-80s (T-80U, T-80 UD and T-80 B/BW versions) in the service, were mostly moved to the Far East, or went to the stores.
 • Artillery battalion consists of 2 self-propelled artillery squadrons (18 howitzers - 3 batteries) and 1 rocket artillery squadron (18 launchers - 3 batteries). The howitzers can be 2S1 Carnations, 2S3 Acacias, or 2S19 Mstas. The MRLs are the infamous BM-21 Grad or its improved version, the Tornado-G. The artillery HQ also has Zoopark-1, 2 artillery radars, SNAR-10 radars and AZK-7 shot source sound localization system.
 • AT artillery squadron consists of a battery (6 guns) of MT-12 Rapira towed guns and up to 4 (usually 2 or 3) batteries (6 launchers) self-propelled ATGMs launchers - 9P162 Kornets (on BMP-3 chassis) or 9K114 Shturm (Shturm-S or AT-6 on the MT-LB). 9P135 Fagot or AT-3 (on BRDM-2s) or 9P148 Konkurs or AT-5 (also on BRDM-2) can be still found in second-line units.
 • AA battalion - HQ, SAM squadron with 12 launchers (2 batteries) of 9A331 Tor-M1 (SA-15 Gauntlets) or 9K33 Osa (SA-8 Geckos), 35N6 radar and 9S18 radar and a mixed AA squadron with missile-gun battery (6 systems) of 2S6 Tunguska (SA-19 Grisons) or a ZSU-23-4 and a battery of 6 9K35 Strieła-10 (SA-13 Gophers). Additionaly 4 MANPADS teams (with SA-18 Grouse) are available.
 • Recon battalion - a recon company (3 platoons on GAZ Tigr), atechnical recon company (with 6 Tigrs and 2 PSNR-8 radars) and a SIGINT company (the R-381T system).
 • Engineering-sapper battalion  with - minelaying company with 3 GMZ-3 minelayers; a roadclearing company with 4 BAT-2s, 2 DZ-180As, 4 TMM-3 bridges  (10 m each), 2 mineclearing UR-77 vehicles, 4 KMT-7 and 12 KMT-6 tank mineclearers; a technical company with 2 MDK-3 and 2 BTM-4M trench excavators, 2 BAT-2 bulldozers and a bridging company with a platoon of transport vessels (7 PTS-2) and 2 platoons of PP-91 pontoons.Recovery battalion, with 5 BREM-1 armored recovery vehicles
 • EW company, with 
 • 4 R-330B 
 • vehicles -  jamming the 
 • 30-100 MHz
 •  range, 
 • 2 R-378B 
 • vehicles jamming the 1.5-30 MHz range, 
 • 2 R-934B 
 • vehicles jamming the 100-400 MHz range, and 1 R-330Ż vehicle disrupting satellite communications and mobile phones.
For the game purposes engineering units will be shown in a simplified version (if any). Its also interesting that Russians directly introduced a specialized EW unit into the structure. We can see that the Russians intend to mitigate the Western advantage of better electronic equipment.

4 komentarze:

 1. Ty? :P
  To kiedy zaczynasz budowanie armii?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. No to ty robisz Chińczyków. :P

   Usuń
  2. Ja już mam 2 armie zakupione, a Ty?:P

   Usuń
  3. U mnie to długoterminowy projekt jest.

   Usuń

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...